සම්පත ණය සේවාව

For sale by Sell Fast | Helana Commiunication MEMBER30 Nov 10:25 amAnuradhapura, Anuradhapura


ඉක්මන් සේවාව
විශේෂයෙන් ව්‍යාපාරිකයින් සදහා
සති හෝ මාසික වාරික ගෙවීම
රු. ලක්ෂයේ සිට ලක්ෂ පහ දක්වා ණය පහසුකම්
ඇපයට වාහනයක පොතක් හෝ නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩමක් පමණි

*අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ පමණයි


Service type:
Financial / Legal
Report this ad

Contact

  • 0713060001
  • 0763631166

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Helana Commiunication

Authorized ikman.lk agent in Anuradhapura


Share this ad