සම්බන්ධිකරණ නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Optimo International - Gampaha MEMBER 2 Oct 6:00 amGampaha, Gampaha

~ Optimo international ~

අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හෝ (උ/පෙළ) සමර්ථ අඩු වීමෙන් හෝ අසමත් වීමෙන් රැකියා විරහිතව සිටින ඔබට අප ජාත්‍යන්තර ආයතනය සමඟ එක් වීම සඳහා අවස්ථා.

ඔබගේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ හැකියාවට අපෙන් දැවැන්ත අත්වැලක්..!

# සුදුසුකම් :

ඔබ

~ වයස අවු. 26ට අඩු
~ මනා පෞර්ෂත්වයක් හා සන්නිවේදන හැකියාවක් ඇති
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි
~ හැකියාවෙන් පරිපූර්ණ අයෙකුනම් ,,,,,,,

# ආධුනිකයින් සඳහා අයඳුම් කල හැක.

අප ජාත්‍යන්තර සමාගම සඳහා පළමු අයඳුම්කරුවන් 60 දෙනා පමණක් බඳවා ගනු ලැබෙන අතර රජයේ වරප්‍රසාද සහිතයි.

# තනතුර : සම්බන්ධිකරණ නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)
======================================

# ප්‍රතිලාභ :

# සුදුසුකම් මත ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු දීමනා රැසක් ( නවාතැන් සහ ආහාර සමඟ ) පිරිනැමේ.

### දක්ෂයින්ට කෙටි කාලීන උසස් වීම්,
# නවාතැන් පහසුකම්,
# දෙස් විදෙස් සංචාර සමග
# තවත් අමතර දීමනා රැසක්.....

* පුහුණුවක් සමඟ බඳවා ගැනේ.
* දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම අයඳුම් කල හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Optimo International - Gampaha ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.


Salary:
Rs 56,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Optimo International - Gampaha

Providing Various Jobs at your Convenience


Share this ad