සියලුම වර්ගයේ ග්රීස් සදහා විමසන්න

For sale by ashen 9 Nov 7:39 amKurunegala, Kurunegala

Rs 9,000

5 kg , 18kg සහ 180 kg ප්රමාන වලින් සහ
50 G, 100 G, 200 G, 500 G, 1 KG [ ප්රමාන තොග වශයෙන්]
ඔබගේ කාර්යාලයට හෝ නිවසටම ගෙනවිත් බාර දීම
මිල ගණන් සාගච්ච කර ගත හැක.


Condition:
New
Item type:
Maintenance / repair
Report this ad

Contact

  • 0719345868

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads