සියලුම වර්ග වල සුරතල් සතුන් මිලදී ගැනීම

Wanted by Bawwa Shop MEMBER 5 Oct 1:19 pmHomagama, Colombo


සියලුම වර්ග වල සුරතල් සතුන් මිලදී ගනු ලැබේ.

විසිතුරු කුරුළු විශේෂ

බලු පැටව්

පුස්‌ පැටව්

ආදී සියලුම සුරතල් සතුන් වැඩි මුදලට මිලදී ගනු ලැබේ.

උදා: ඇෆ්රිකන් කොකටෙල්
ප්‍රින්ච්ස්
ජාවා , ආදී සතුන් මිලදී ගනු ලැබේ.


Report this ad

Contact

  • 0753432596

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Bawwa Shop

We Love Them Like You Do.


Share this ad