සියලුම මොනෝෂෝක් අලුත්වැඩියාව

For sale by New Regal MEMBER13 Nov 7:35 amKurunegala, Kurunegala

Rs 7,000

මාස 6 වගකීමක් දෙන එකම තැන ,පැය 2 ඇතුලත අලුත්වැඩියාව ,ජපන් තාක්සනය දන්නා පළපුරුදු අයගේ සේවය ,ලංකාවේ ඕනෙම තැනකින් අමතන්න


Condition:
Used
Item type:
Maintenance / repair
Report this ad

Contact

  • 0727722213
  • 0777178745

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
New Regal

The Best Products


Share this ad