සියලුම ලී වැඩ

For sale by supun 5 Sep 1:06 pmGampaha, Gampaha


1වෙනිරූපයේ ඇති දොර-*මහෝගනී 17000 *කොස් 25000 දෙවනි දොර-*මහොගනී වලින් 16000 *කොස් 24000 3වෙනි රූපයේ වීදුරු දොර...*මහෝගනී 13000....කොස් වලින් 18500 ජනෙල් වර්ග අඩියක්....**මහෝගනි rs.300.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0772008786

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads