සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා

For sale by Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising MEMBER30 Oct 12:30 pmBandaragama, Kalutara

Rs 2,850

Negotiable


ඔබේ ඉඩමක හෝ අපේ ඉඩමක සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ නවීන නිවාස සැලසුම් රැසක් සමගින් ඔබගේ සිහින නිවස ඉදිකරවා ගන්න. එන්න අප වෙත,

*නිවාස සැලසුම්
*ඇස්තමේන්තු සැකසුම්
*නිවාස ඇතුළු සියලුම ඉදිකිරීම්
*ගොඩනැගිලි නවීකරණය
*වාස්තු දෝස පරීක්ෂාව
*ගෙවතු අලංකරණය
*නීති උපදෙස්
*ඉඩම් මැනුම් කටයුතු
*බැංකු ණය පහසුකම්
*ඉඩම් නිවාස විකුණා දීම
*ඉඩම් සංවර්ධනය
*ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම
පළපුරුදු සැලසුම් ශිල්පීන්, ඉංජිනේරුවරුන්, සුපරීක්ෂකවරුන්,වාස්තු විද්‍යාඥයන්ගේ සහ නීතීඥ සහය සමගින් ඔබගේ සියලු ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය සියලු සේවාවන් එකම වහලක් යටින්.. අයකිරීම් ව.අ. සිට


Service type:
Construction
Report this ad

Contact

  • 0712478890

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising

Authorized ikman.lk agent in Pandura


Share this ad