සියළුම යකඩ වැඩ / Ironing/welding works

For sale by Nml Lks11 Sep 1:37 pmBattaramulla, Colombo


සියළුම යකඩ වැඩ සඳහා අමතන්න.

ඔබගේ නිවසේ , කාර්යාලයේ අවශය ඕනෑම ඇලුමිනියම් /ග්‍රරිල් වැඩක් කිරිමට ඕනෑනම් අප විසින් නිවසට පැමිණ අවශයතාවය බලා සාදාරන මුදලකට කර දෙනු ලැබේ!

ග්‍රිල් ගෙට්ටු
අලුමිනියම් ගෙට්ටු
අත් වැට
රොලර් ගෙට්ටු
බැල්කනි වැට
අතුළු සියලුම යකඩ වැඩ සඳහා වගකීමකින් යුතුව කරගන්න!

අවශයතාවය මත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයටද කර දෙනු ලැබේ!

aluminum and welding works manufacturing latest model grill,antic gets,modern roof,roller stutters, railing,clading works, shop fittings,aluminum & steel all using high quality materials with high quality finishing.

We can provide easy payment scheme

Grill and Gates,
Roller shuters,
Showrooms/advertising Board,
Iron Stands,
And
All kind of iron works


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0770133645

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads