සියළුම ඉඩම් වැඩ

For sale by Owner29 Aug 11:01 amHomagama, Colombo

Rs 5,000

නිවාස කඩා ඉවත් කිරිම
පස් කැපිම
සියළුම වැලි වර්ග සැපයිම

++++සියළුම මෙටල් වැඩ++++

චන්දන

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0778989863

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads