සිංහල / ඉංග්‍රීසි හා හින්දි රෙකෝඩ්ස්

Wanted by Ranjeewa30 Oct 6:04 amBattaramulla, Colombo


හොඳ තත්වයේ සිංහල / ඉංග්‍රීසි හා හින්දි EP, LP රෙකෝඩ්ස් අවශ්‍යයි. මිළ ගණන් සමඟ දන්වන්න.
For a music lover and not for re-sale - Chula Adikari


Report this ad

Contact

  • 0773516712

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad