සිංගප්පුරුව හරහා නවසීලන්තයට

For sale by amila20 Oct 3:46 pmColombo 4, Colombo

Rs 30,000

සිංගප්පුරුව හරහා නවසීලන්තයට.

අවශය වන්නේ සිංගප්පුරුවේ මාස 9ක පාඨමාලාවක් හැදෑරීම පමණයි.

new zealand, australia, canada, switzerland වැනි ඕනෑම රටකට Transfer වීමේ හැකියාව ඇත.

NO IELTS, NO SPONSOR
පාඨමාලා ගාස්තු ලක්ෂ 5 සිට.
මාසයක් ඇතුලත වීසා ලබාගැනීමේ හැකියාව.

Internship allowance around 2 lacks ...

O/Ls පමණක් සමතුන්ගේ සිට උපාධිදාරීන් දක්වා මෙම අවස්ථාව හිමිවේ.


Report this ad

Contact

  • 0114061091

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads