සහය කළමනාකරුවන්

Posted by Sell Fast | Sphere Advertising MEMBER 4 Nov 8:38 pmKandy, Kandy

# තනතුර - සහය කළමනාකරුවන්
=======================

ප්‍රසිද්ධ දුරකථන සමාගමක් ඇරබෙන නව ශාඛාවන් සදහා සහය කළමනාකරුවන් බදවා ගැනේ.

නවාතැන්/ ආහාරපාන/වෛද්්‍ය පහසුකම් දෙස් විදෙස් සංචාර/ කෙටි කාලින උසස්වීම්.

* පුහුණු -: 80,000
* නුපුහුණු -: 15000-25000

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 80,000 per month
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 07774838577

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Sphere Advertising

Authorized ikman.lk agent in Katugasthota


Share this ad