ශෘහ සේවක ඇබෑර්තු - ඊශ්‍රායල්

Posted by Jps Recruitment & Travel Agency MEMBER30 Nov 9:06 pmKurunegala, Kurunegala

JPS RECRUITMENT AGENCIES ( L.L.NO -2224 ) අප ආයතනය විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබේ. පළපුරුදු අය සඳහා (කාන්තා පිරිමි), -ඊශ්‍රායල් රටේ ඇබෑර්තු !

# රැකියා තනතුර - ශෘහ සේවක ඇබෑර්තු (කාන්තා/පිරිමි) - ඊශ්‍රායල්
====================================

# සුදුසුකම්

1. කොන්ත්‍රරාත් කාලය වසර 2 යි
2. සතියකට එක් දිනයක් නිවාඩු වේ.
3. සෙවා කාලය දිනකට පැය 7 -8
4. අත්තිකාල දීමනා.
5.ආහාර , නවාතැන් , වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ.
6.යාමට ගුවන් ටිකට් පත් නොමිලේ.
7.ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙි.
8.වැටුප රැ 200000.00

පුර්ණ වගකීමක් සහ ආරක්ෂාවක් සහිතව විදේශ රැකියාවක නියලීමට ඔබත් කැමතිනම් පැමිණෙන්න අප අයතනයට ..........

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 21 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

"Click to apply" මත ක්ලික් කර දුරකථන අංකය ලබාගෙන අමතන්න.
( මුදලේ අගය විනිමය අනුපාතිකය මත වෙනස් වේ )

ඉක්මණින්ම අමතන්න..
මෙම රැකියා ඇබෑර්තුව සහ අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' JPS RECRUITMENT AGENCY' " Click කරන්න. වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංක වලින් විමසන්න.


Salary:
Rs 200,000 per month
Industry:
Household Help
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Jps Recruitment & Travel Agency

Partner of Your Success to Abroad


Share this ad