සහකාර මූල්‍ය සේවා නිලධාරී

Posted by Sell Fast | Horana | Star Ad Creation MEMBER 4 Nov 4:35 pmHorana, Kalutara

# තනතුර - සහකාර මූල්‍ය සේවා නිලධාරී
===========================

බස්නාහිර පලාත තුල ප්‍රමුඛ පෙළේ මුල්යා ආයතනයක් වන අප Ayolan Investments ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන නව ශාඛාවන් වලට සහකාර මූල්‍ය සේවා නිලධාරී තනතුර සඳහා පුහුණු /නුපුහුණු සේවකයින් වහාම බඳවා ගනු ලැබේ.
හොරණ, බුලත්සිංහල, ඉංගිරිය, බණ්ඩාරගම යන ප්‍රදේශ විශේෂයි.

# ප්‍රතිලාභ :

සිත් ගන්නා සුලු වැටුප් හා දිමනා.
පලපුරුද්ද අනුව ඉහළ වැටුප් තලවල පිහිටුවනු ලැබේ. කාර්යාල රාජකාරි කටයුතු සඳහා සේවයට යතුරුපැදි ලබාදෙනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

පහත ලිපිනයට අයදුම්පත් එවීමෙන් හෝ මෙහි සඳහන් දුරකථන අංකයට අමතා දිනය හා වේලාව වෙන්කරවා ගැනීමෙන් ඔබට සම්මුඛ පරික්ෂණ සඳහා සහභාගි විය හැකිය.

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න

අයොලන් ඉන්වෙස්මන්ට්ස්,
අංක 141,
රත්නපුර පාර,
හොරණ.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0772777770

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


Share this ad