සහකාර කළමණාකරු

Posted by Granton Groups MEMBER14 Sep 11:25 amKurunegala, Kurunegala

ඔබ සොයන්න්නේ ස්ථාවර සහ තෘප්තිමත් රැකියාවක්ද ? නැත්නම් රැකියාවට සාපේක්ෂව ඉහල ජීවන තත්වයක්ද ? වසර 15 කට වඩා වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් ජාත්යන්තර සමාගමක් වන DMI International හි හදිසි පුරප්පාඩු සඳහා,

# රැකියා තනතුර - සහකාර කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) =====================================

# ප්‍රතිලාභ -

~ 06 මසක පුහුණු කාලයකින් පසුව ස්ථිර කරනු ලැබේ. * තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 35,000/= කට වැඩි කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, පුහුණුවේදී රු. 18,000/= ක් සහ පසුව
රු. 35,000/= කට වඩා වැඩි වැටුප් සමඟ ඉහළ ගෙවීම්. **

# සුදුසුකම්

අ.පො.ස. (සා/පෙළ) | (උ/පෙළ) වලින් පසු

$$ රැකියාව ඔබේ ප්රදේශයෙන්ම $$

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදෙන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0774640008

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Granton Groups

The World’s Greatest Opportunity


Share this ad