සහකාර කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Innovage international Chilaw MEMBER19 Oct 11:18 amChilaw, Puttalam

ඔබ සොයන්න්නේ ස්ථාවර සහ තෘප්තිමත් රැකියාවක්ද ? නැත්නම් රැකියාවට සාපේක්ෂව ඉහල ජීවන තත්වයක්ද ?
වසර 15 කට වඩා වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් ජාත්යන්තර සමාගමක් වන Optimo International හි හදිසි පුරප්පාඩු සඳහා,

සහකාර කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
=========================

# ප්‍රතිලාභ

~ 06 මසක පුහුණු කාලයකින් පසුව ස්ථිර කරනු ලැබේ.
* තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 35,000/= කට වැඩි කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, පුහුණුවේදී රු. 18,000/= ක් සහ පසුව රු. 35,000/= කට වඩා වැඩි වැටුප් සමඟ ඉහළ ගෙවීම්.

# සුදුසුකම්

** අ.පො.ස. (සා/පෙළ) | (උ/පෙළ) වලින් පසු
$$ රැකියාව ඔබේ ප්රදේශයෙන්ම $$

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Innovage international Chilaw

Welcome to the leadership


Share this ad