සහකාර කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Innovage International - Minuwangoda MEMBER 8 Sep 10:06 amMatale, Matale

~ Innovage International - Island-wide Recruitment ~

POSITION : Assistant Managers (Male/Female)
=====================================

Training Syllabus

~ Bookkeeping
~ Banking
~ Marketing principles
~ Positive & negative in business
~ HR Training
~ Financial training
~ Run basic environment

REQUIREMENTS :

Qualification : Minimum O/L Qualified..
~ Age 18-30
~ Male or Female

BENEFITS :

# Free international training
# Training Period - Rs. 12,000 to Rs.18,000 + Accommodation + Bonuses
# After Training Period Rs.55,000 to Rs. 75,000 + Accommodation + Bonuses + overrides
# Food & accommodations
# EPF & ETF

• 04-06 months Management Training on free of charge (Until become a Manager)
• No Need Experience

HOW TO APPLY :

Apply within 14 days via ikman.lk

රැකියාවක් සොයන ඔබ සඳහාම Innovage International ආයතනයේ පුරප්පාඩු..

Assistant Managers (Male/Female)
=============================

මේ සඳහා සා.පෙළ පෙනී සිටි ඔබට අයඳුම් කළ හැක.

* සුදුසුකම් මත ඉහළ වැටුප්

(සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පැමිණෙන විට සහතික පත් වල මුල් පිටපත් රැගෙන එන්න.)

දිවයිනේ සියළුම ප්‍රදේශ වලින් බඳවා ගනු ලැබේ.

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0778233453

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Innovage International - Minuwangoda

Providing Various Jobs at your Convenience


Share this ad