සහකාර ගිණුම් ලිපිකාරනියක්

Posted by Angel Fashion VERIFIED 1 Nov 4:35 pmKalutara, Kalutara

ළමා ඇඟලුම් නිර්මාණය කරන අප ආයතනට ගිණුම් තැබිමේ කටයුතු සඳහා මග්ගොන නගරයට ආසන්නව පදිංචි වයස 18 ත් 28 ත් අතර ගැහැණු ළමයකු අවශ්‍ය කර තිබේ

# සුදුසුකම්

1. අ.පො. උසස්පෙළ සමත් AATහෝ Charted Stage 1 or 2 කර තිබීනම් හෝ
2. වසරක ගිණුම් ලිපිකාරනියක් ලෙස සේවය කර තිබීම හෝ
3. වසර 2කක් වත් සහකාර ලිපිකාරනියක් ලෙස සේවය කර තිබීම හෝ
4. වසර 1-2 ත් අතර ඇඟලුම් කර්මාන්තයට අදාළ ආයතනයක කාර්යාලය සේවය කර තිබීනම් මැනවි

# ප්‍රතිලාභ

පැමිණීමේ දීමනා, EPF, ETF, සහ තවත් දීමනා

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

No 108 Galle Road, Maggona


Salary:
Rs 16,000 per month (Negotiable)
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads