ශිෂ්‍යත්ව පන්ති 4-5

For sale by Upper Kandy 5 Oct 9:04 amGampola, Kandy

Rs 500

2017 සහ 2018 ශිෂ්‍යත්වය සදහා පෙනී සිටීමට නියමිත දරැවන් සදහා පැවැත්වෙන පන්ති දැන් අාරම්භ ෙව්. දැන්ම අමතා ඔබගේ දරැවාවද අැතුලත් කරගන්න
අැතුලත් වීමේ ගාස්තුව රැ 200යි

- ජයමාලපුර අැපල් අැකඩමි හි දී පන්ති පැවැත්වේ (ගම්පොල සිට පැමිණෙන විට ගම්පොල ෙරා්හල ද ක්‍රිස්බ්‍රෝ අායතනය ද පසු කර පැමිණි පසු හමුවන පළමු වැනි පන්සල ගාව අැති -අල්විස් කඩේ ළග අැති තට්ටු දෙකේ ගොඩනැගිල්ලේ උඩුමහලට පැමිණෙන්න)

- සෑම සෙනසුරාදා උදෑසන 8 සිට 11 දක්වා
- මාසයකට අයකිරීම රැපියල් 500යි
- අපව අමතා දරැවා අැතුලත් කරගෙන අවශ්‍ය ෙපාත්පත් ගැන තොරතුරැද ලබාගන්න


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0777035451

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads