ශිෂ්‍යත්ව පන්ති 3,4,5

For sale by KANDY ADVERTISING24 Oct 10:27 pmPeradeniya, Kandy

Rs 500

Negotiable


ෙමම මාසය (ඔක්තෝබර් අවසන් සතිය නොමිලේ - නොවැම්බර් සිට ෙගවන්න)
ශිෂ්‍යත්වය සදහා 3,4 සහ 5 පන්ති වල දරැවන්ට නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම.
තරැණ මාධ්‍ය වෘත්තිකයෙක් මෙහෙයවයි.

ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කිරීම සදහා විශේෂ අවධානය
මනෝ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඉගැන්වීම

*කරැණාකර ඔබගේ දරැවාට අනවශ්‍ය පීඩනයක් වනසේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යාමට අපේක්ෂා ::::::::::: ෙනාකරන :::::::::::::::::::::: ෙදමාපියන් පමණක් විමසන්න

මාසයක් සදහා අයකිරීම රැ 2000යි
දිනකට පැය 2 බැගින් මාසයකට දින 4යි
සෑම මසකම ෙදවැනි සතියේ මුදල් ගෙවීම් හැකියි (දිනක අයකිරීම දක්වා අැත)
ඔබට සෑම මසකම දිනපතා සටහන් කිරීමට දරැවාට වැදගත් ඡායාරැපයක් සහිත කාඩ්පතක්
*ෙකාන්දේසි අදාල ෙව්


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0772856741

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads