සහැල්ලුවාහන රියදුරන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED23 Nov 11:53 amKundasale, Kandy

# තනතුර : සහැල්ලුවාහන රියදුරන් - ශ්‍රී ලංකා
=======================

රන්ජිත් හාඩ්වෙයාර් - නුවර කුන්ඩසලේ
සඳහා සහැල්ලුවාහන /ත්රීරෝද රියදුරන් අවශ්ය කර තිබේ

# සුදුසුකම් :
• පලපුරුද්ද තිබිම හා නුවර අවට පදිංචි අය වඩාත් සුදුසුය
• Distribution experience
• භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ හැකියාවක් තිබිම හා වයස අවුරුදු 22-32 විම

ආකර්ශනීය වැටුපක්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773266707

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads