සහායක රථ වාහන පරීක්ෂණ නිලධාරී (පිරිමි)

Posted by Gamut Ceylon Valuers (Pvt) Ltd MEMBER 3 Sep 11:43 amAthurugiriya, Colombo

~ Gamut Ceylon Valuers Pvt Ltd. ~

මූල්‍ය සහ විගණක ක්ෂේත්‍රයේ උපදේශන සේවා සපයන දිවයිනේ කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබෙන අප ආයතනයේ සේවාවන් දිවයින පුර වඩාත් පුළුල් කිරීම සඳහා පුහුණු සහ ආධුනික නිලධාරීන් දිවයින පුරා බඳවා ගනු ලැබේ.

සහායක රථ වාහන පරීක්ෂණ නිලධාරී (පිරිමි)
==============================

~ වයස : 20 - 45 අතර
~ මෝටර් රථ ඉංජිනේරැ විද්‍යාව පිළිබඳව පිලිගත් ආයතනයක පූර්ණකාලීන හෝ අර්ධකාලීන පුහුණුව
~ අවම වශයෙන් වසර 2 කට වඩා වැඩි සේවා පලපුරැද්ද

~ ආධුනිකයින් සඳහාද අයඳුම් කල හැක.

# ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු අනෙකුත් දිරි දීමනා පිරිනැමේ.

# ක්ෂේත්‍රයේ සාර්ථකත්වය වෙත පියනගන්න - එක්වන්න අප සමග #

ඔබගේ අයදුම්පත දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අප වෙත යොමු කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.gcvalues.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Gamut Ceylon Valuers (Pvt) Ltd

Muti-purpose Valuations Provider


Share this ad