සහාය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Optimo International - Minuwangoda MEMBER 4 Nov 7:04 pmNegombo, Gampaha

Optimo International - Minuwangoda

~ සිහින දකින්නට නොව සිහින සැබෑ කරගැනීමට අප හා එක්වන්න. ~

ඔබ සොයන්න්නේ ස්ථාවර සහ තෘප්තිමත් රැකියාවක්ද ? නැත්නම් රැකියාවට සාපේක්ෂව ඉහල ජීවන තත්වයක්ද ?

වසර 15 කට වඩා වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන Optimo International හි හදිසි පුරප්පාඩු සඳහා නවකයින් 80 ක් බඳවා ගැනේ.

$$$$$ 55,000/= වැඩි අදායමක් $$$$$

අප ජාත්‍යන්තර සමාගමේ නව ශාකා 20ක් සදහා පුරප්පාඩු සීමිත ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින්,,
ඒ සදහා අවම සුදුසුකම්
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හෝ (උ/පෙළ) පෙනී සිටි හෝ සමත්

# තනතුර : සහාය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)
==============================

# සුදුසුකම් :

කර්යසූර අයවලුන් කඩිනමින් බදවා ගැනේ .
Age - 17 - 28

# ප්‍රතිලාභ :

# තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 35,000/= කට වැඩි කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, කෙටිකාලීන පුහුණුව තුල 22,000/= ක දීමනාවක්,
# පුහුණුවෙන් පසු 50,000/= වැඩි වැටුපක් සමඟ ආකර්ශනීය දීමනා.

# සුදුසුකම් මත ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු දීමනා රැසක් ( නවාතැන් සහ ආහාර සමඟ ) පිරිනැමේ.

### දක්ෂයින්ට කෙටි කාලීන උසස් වීම්,
# නවාතැන් පහසුකම්,
# තවත් අමතර දීමනා රැසක්.....

* පුහුණුවක් සමඟ බඳවා ගැනේ.
* දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම අයඳුම් කල හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 50,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

Call Optimo International - Minuwangoda to apply

0718920521

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Optimo International - Minuwangoda

Providing Various Jobs at your ConvenienceShare this ad

More ads from Optimo International - Minuwangoda