සහාය කළමණාකරු

Posted by Granton Group - Minuwangoda 11 Mar 1:03 pmMannar, Mannar

####### ඔබේ අනාගතය සිහිනයක් නොවන්නට මෙන්න
අවස්ථාවක් ########

A/L අවසන් කල ඔබ නිවසට වී පසු තැවෙන්නේද? අනාගතය
සුරක්ෂිත ද?   

# තනතුර : සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
===========================
ව්යාපාරික ක්ෂෙත්රයේ කලමනාකරු වෙකු වීමට ඔබටත්
අනගි අවස්ථාවක්
# සුදුසුකම් :
   වයස අවුරුදු 18-28  ව්ම
~ පලපුරුද්දක් අනවශ්යයි
~ පුහුණුව අපෙන් ඔබගේ දක්ෂතාවය අනුව ඉහලටම යා හැක
# රැකියාවේ කාර්ය භාරය :
මේ සදහා මුලික පුහුණුව අප විසින් දෙන අතර,එම මාස 3 ත් 6
ත් අතර පුහුණු කාලය තුලම ADVERTISING / MARKETING /
ADMINISTRATION / HRM / SALES / LEADERSHIP SKILLS
යන මේ සියලු කරුණු යටතේ ඔබට මනා පුහුණුවක් ලබා දේ -
කලමනාකරන ධුරය දක්වා ඉහල යා හැක. පුහුණුව
අවසානයේ  ශ්‍රී  ලංකාවේ හෝ විදේශීය රටක ඔබේ අභිමතය පරිදි
සේවය කල හැක.
# ප්රතිලාභ :
[ ] පුහුණු කාලය තුල 20000 කට වැඩි ආදායමක්
[ ] පුහුණු කාලයෙන් පසු 65000 ට වැඩි ආදායමක්
[ ] පුහුණු කාලය තුල හා ඉන් පසුව නවකයන්ට විදේශ
සංචාර
[ ] කෙටි කාලීන පුහුණුවකින් පසු විධායක ශෙනියෙ  කළමණාකරුවෙකු ලෙස අප අයතනයට බදවා ගැනේ.
# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :
ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ
"Apply for this job" හරහා අයඳුම් කරන්න.
If interested kindly apply within 14 days via ikman.lk


Salary:
Rs 65,000 per month (Negotiable)
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Granton Group - Minuwangoda to apply

0755200221

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safeShare this ad
Promote this ad