සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) - අලෙවි

Posted by Granton International VERIFIED 5 Dec 10:35 amKandy, Kandy

~ ජීවිතය ජයගන්න - එක්වන්න අප සමඟ ~

ඔබ සොයන්න්නේ ස්ථාවර සහ තෘප්තිමත් රැකියාවක්ද ? නැත්නම් රැකියාවට සාපේක්ෂව ඉහල ජීවන තත්වයක්ද ?

දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇති අප ආයතනයේ පහත තනතුර සඳහා නවකයන් පුහුණු කර බඳවා ගැනේ.

වසර 15 කට වඩා වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන Granton International හි හදිසි පුරප්පාඩු සඳහා,

* තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 35,000/= කට වැඩි කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, පුහුණුවේදී රු. 20,000/= ක් සහ පසුව රු. 65,000/= කට වඩා වැඩි වැටුප් සමඟ ඉහළ ගෙවීම්.

# තනතුර : සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) - අලෙවි
================================

# සුදුසුකම් :

** අ.පො.ස. (සා/පෙළ) | (උ/පෙළ) වලින් පසු

$$ ඔබ වයස අවු. 18 ත් 28 ත් අතරනම් අදම අයඳුම් කරන්න. $$

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# පිට පලාත් අයදුම් කරුවන්ට නවාතැන් හා ආහාර අයතනයෙන් සපුරාලීමට අප සුදානම් ..

අදම ඔබට අවස්ථාක් වෙන් කරවා ගන්න..

*** මුල්ම අයඳුම්කරුවන් 75 දෙනා බඳවා ගනු ලැබේ.. ***

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා


Salary:
Rs 65,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Company website:
www.grantongroup.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0773071668

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads