සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by DMI International Marketing Minuwangoda MEMBER16 Nov 11:25 pmAnuradhapura, Anuradhapura

~ World's One of the Greatest Opportunity, Related in to Sri Lanka ~

# තනතුර : සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
===================================

# සුදුසුකම් :

- අවුරුදු 18 ත් 26 ත් අතර සාමාන්‍යපෙළ හෝ උසස් පෙළ පෙනී සිටි ඔබට අනගි රැකියා අවස්ථාක් ..

~ නවකයින් පුහුණු කර බඳවා ගැනේ. ~

# ප්‍රතිලාභ :

රුපියල් 55,000 සිට ඉහළ දීමනා සමගින් වැටුපක්..රැකියව ඔබේ ප්‍රදේශයෙන්ම.. ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් සහිතයි ..

# පුහුණු කාලයේදී රු. 12,000/= සිට රු. 18,000/= දක්වා ගෙවීම්. ~

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 55,000 per month (Negotiable)
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0776417743

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad