සහාය අලෙවි කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Asia Group International MEMBER18 Nov 1:32 pmPannipitiya, Colombo

~ ජීවතය ජයගන්න - එක්වන්න අප සමඟ ~

අප ආයතනය වසර ගණනාවක් පුරා Dialog, Newille Fernando Hospital, Gateway Academy, Mahendra Ideal TwoWheelers ඇතුළු දිවයිනේ ඉහළ පෙලේ ආයතන රැසක් සඳහා අලෙවි සහ ප්‍රචාරණ සේවාවන් වගකීම් සහගත සේවාවන් සපයන දිවයින පුරා විහිදුනු ජාලයක් සහිත ජාත්‍යන්තර ආයතනයකි.

$$ මෙය ක්ෂේත්‍ර අලෙවි රැකියාවක් වේ. (Field Sales Job) $$

අපගේ කළමනාකරණ සහ පරිපාලන අංශ සඳහා නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : සහාය අලෙවි කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
=====================================

# සුදුසුකම් :

## අ.පො.ස. (උ/පෙළ) සමතුන් සඳහා විශේෂ අවස්ථාව

# ප්‍රතිලාභ :

# වැටුප : රු. 45,000/= සිට ඉහලට
# ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා සහ වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Asia Group Pvt Ltd. ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පහත ලිපිනයේ සඳහන් අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.
No. 408/C, High Level Road, Pannipitiya.

දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.asiagroupsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Asia Group International

Services for Sales and Marketing Sector


Share this ad