සේවකයින් - සව්කිරීම් හා නඩත්තු

Posted by KOOLAIR (PVT) LTD VERIFIED10 Nov 4:06 pmColombo 6, Colombo

ශීතාගාර හා වායුසමීකරණ සව්කිරීම් හා නඩත්තු සේවා සදහා මනා පළපුරුද්දක් ඇති පුද්ගලයින් අවශ්‍ය වේ. #

සුදුසුකම් :

කාර්මික පාඨමාලා අවසන් කළ අයද බදවා ගනු ලැබේ.

# ප්‍රතිලාභ :

රක්ෂණ, වෛදය දීමනා හා සුදුසුකම් අනුව 35-40,000 වැටුපක්ද ලබාගත හැක.
අයදුම්පත පහත සදහන් ලිපිනයට හෝ ඊමේල් වෙත යොමු කරන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

KOOLAIR (PVT) LTD., No: 5, Halgaswatta Lane, Off Balapokuna Road, Colombo - 06.


Salary:
Rs 35,000 per month (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0773647790

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads