සදු යකඩ අත් වැට

For sale by Dinuka Engineering MEMBER 7 Nov 7:16 amKaduwela, Colombo


නිවසේ හෝ කාර්යාලයේ අලංකාරය වැඩි කරගැනීමට සුදු යකඩ අත්වටක් අඩු වියදමින් සදා ගැනීමට ඔබටත් මෙන්න අවස්ථාව.

විස්තර සඳහා අමතන

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0777952508
  • 0776227281

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dinuka Engineering

All Type of Stainless Steel Works


Share this ad