සැටලිමක්

For sale by Mrs. Gamage28 Oct 12:03 pmRatmalana, Colombo

Rs 80,000

දෙවරක් පමනක් භාවිතා කරන ලද ඉතා හොඳ තත්වයේ සැටලිමක් විකිණීමට තිබේ.
ෆයිනස් ලී අඟල් 2 x 2 - අඩි 700ක්
ෆයිනස් ලී අඟල් 2 x 4 - අඩි 500ක්
ඇල්බීසියා ලැලි අඩි 500ක්
ප්ලයිවුඩ් ෂීට් (අඟල් 1/2") 8x4 size බෝඩ් 40ක්
මුක්කු (jack) නොමැත.
පරීක්ෂාව : පිරිවෙන පාර රත්මලාන


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0777139800

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads