සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster23 Nov 10:29 amGampaha, Gampaha

# රැකියා තනතුර- සැහැල්ලු වාහන රියදුරු
=============================

# සුදුසුකම් :

මේ අංශයේ අවම වසර එකක පළපුරුද්ද
වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය (සැහැල්ලු වාහන )
හොඳ අධ්‍යාපනික වටපිටාව
වයස අවුරුදු 30 -40
කොළඹ අවට මාර්ග හා මංමාවත් පිලිබඳ හොඳ අවබෝධය
දැනට පවතින මාර්ග නීති රීති පිලිබඳ හොඳ අවබෝධය හා පිළිපැදීම
ප්‍රියමනාප පෞරුෂත්වයකින් හෙබි වීම
වාහනය හොඳින් නඩත්තු කිරීම
වාහනය පිරිසිඳුව හා පිළිවෙලට තබා ගැනීම.

# ප්‍රතිලාභ :

වැටුප හා අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ සාකච්චා කිරීමට රුක්ෂාන් අමතන්න
අවම රු. 20000 ක මාසික වැටුප

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0774056406

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads