සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Senarath Epa VERIFIED20 Oct 10:01 amBattaramulla, Colombo

# තනතුර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
==============================

බත්තරමුල්ල නව පර්ලිමේන්තු පාරේ පිහිටි අප ආයතනය සදහා සුදුසුකම් ඇති සැහැල්ලු වාහන රියදුරු වරුන් අවශ්‍යව ඇත.
* ආකර්ෂණිය වැටුප්
*පෙර පළපුරුදු ඇති අය සදහා ප්‍රමුකතාව ලබා දෙනු ලැබේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
epagroup.lk/
Report this ad

Apply for this job

  • 0718640631

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads