සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster 1 Nov 2:16 pmDehiwala, Colombo

# රැකියා තනතුර- සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

පළපුරුදු සැහැල්ලු වාහන රියදුරෙකු අවශ්‍යය කර තිබේ . කොළඹ අවටින් විශේෂයි .

# ප්‍රතිලාභ -

For Uber cab service
ආදායමෙන් 20%

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 40,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0712725610

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads