සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් පුද්ගලික සමාගම19 Sep 3:28 pmKandana, Gampaha

# තනතුර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්
=========================

කදාන පිහිටි දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් පුද්ගලික ආයතනයට සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

# සුදුසුකම් -

• වයස අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර අයදුම්කරුවන්ට අයදුම් කල හැක.
• සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර තිබිය යුතුයි.

# ප්‍රතිලාභ -

* මූලික වැටුප-රු.22,500.00
* දීමනා - (10,000 සිට 20,000 දක්වා)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් පුද්ගලික සමාගම,
නො.252/A ,
කොළඹ පාර, නාගොඩ ,
කදාන.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777757031

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads