සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් -ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster 4 Nov 4:45 pmRatmalana, Colombo

# තනතුර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්
============================

රත්මලාන ප්‍රදේශයේ පිහිටි හාඩ්වෙයාර් ආයතනයකට සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් සදහා හදිසි ඇබෑර්තු ඇත. ඉතා ඉකමනින් අයදුම් කරන්න.

# අවශ්‍යතාවය:

🔵 සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර තිබිය යුතුයි.
🔵 අවංකව වැඩ කිරීමට හැකි පුද්ගයෙකු අවශ්‍යයි.

# ප්‍රතිලාභ:

🔵 ආකර්ෂණීය වැටුපක් (සංශෝදිත)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773025020

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads