සාම්පල් කටර් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED19 Oct 3:51 pmRajagiriya, Colombo

# තනතුර - සාම්පල් කටර් - ශ්‍රී ලංකා
========================

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ ඇගලුම් නිර්මාණ ආයතනක් සඳහා සාම්පල් කටර් ඇබෑර්තු ඇත.

අතීකාල දීමනා,ප්‍රවාහන දීමනා සමග 30,0000 වඩා වැඩි මාසික ආදායමක් සහිත ස්ථිර රැකියාවක්.අදම අමතන්න.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 30,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0727192720

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads