සාමාන්‍ය සේවක - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Granton International Nittambuwa MEMBER15 Sep 3:22 pmMahiyanganaya, Badulla

DMI intentional වන අප ආයතනයේ ව්යප්ත වන නව ශාඛා ජාලය වෙත නව තනතුරු සදහා දැන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සිදු කරේ .

# රැකියා තනතුර : සාමාන්‍ය සේවක - ශ්‍රී ලංකා

# සුදුසුකම් :

O /L පෙනී සිටි හෝ සමත් (කාන්තා/පිරිමි)
A /L පෙනී සිටි හෝ සමත් (කාන්තා/පිරිමි)
වයස අවුරුදු 18-28
වෙනත් පාඨමාලා හදාරා තිබීම අමතර සුදුසු කමක් ලෙස සැලකේ

# ප්‍රතිලාභ

-පුහුණු කාලය තුල 15000 - 18000 අතර
;- පුහුණුවෙන් පසු 27000 සිට ETF/EPF
;- වෛද්ය පහසු කම් ,රක්ෂණාවරණ හා නවාතැන් පහසුකම් හිමියි .

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 27,000 per month
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0710328777

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Granton International Nittambuwa

We make your Dream a Reality


Share this ad