සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය පුනරීක්ෂණ

For sale by ranil 3 Sep 11:21 amMaharagama, Colombo

Rs 500

සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය පුනරීක්ෂණ වගකීමෙන් සමත් කිරීමේ පාඨමාලාව
6-11 සියලු පන්ති සඳහා ගණිතය

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0777647866
  • 0784609913

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads