සාදික්කා පැළ විකිණීමට

For sale by balasooriya 1 Jan 10:12 pmKatugastota, Kandy

Rs 90

Negotiable


ඉතා හොද තත්වයේ පැළ උස අඩි 1සිටඅඩි 5 දක්වා පහත මිල ගණන් වලට ලබා ගත හැකිය
අඩි 1=රු .90.00
අඩි 2=රු .195.00
අඩි 3=රු .300.00
අඩි 4=රු .500.00
අඩි 5=රු .1000.00


Report this ad

Contact

  • 0718158624

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads