සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ වයරින් කිරීම.....

For sale by Sandeepa 5 Sep 2:53 pmAnuradhapura, Anuradhapura


ඔබගේ නිවස,කර්මාන්ත ශාලාව,ව්‍යාපාරික ස්ථානය ආදී ඕනෑම ස්ථානයක් Single Phase හෝ Three Phase යන ඕනෑම ආකාරයට ඉහල ප්‍රමිති තත්ත්ව යටතේ සහ සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ ඉතා අඩු කාලයකින් වයරින් කර ගැනීමට විමසන්න..

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Electronics / Engineering
Report this ad

Contact

  • 0713659279

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad