රූපලාවන්‍ය ශිල්පිණියන්

Posted by Private Poster VERIFIED20 Oct 12:13 pmMaharagama, Colombo

# තනතුර - රූපලාවන්‍ය ශිල්පිණියන්
========================

මහරගම/ නුගේගොඩ අවටින් කාන්තා රූපලාවන්‍යාගාරයක් සඳහා පළපුරුදු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිණියකු ඉතා ඉක්මණින් අවශ්‍යයි. වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Fashion / Beauty
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773519977

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad