රුපලාවනය්‍ය ශිල්පින්

Posted by Private Poster26 Sep 11:10 amTalawatugoda, Colombo

# රැකියා තනතුර : රුපලාවනය්‍ය ශිල්පින්

සුදුසුකම් :

තලවතුගොඩ අප රුපලාවනය්‍යාගාරයට පුහුණු නුපුහුණු රුපලාවනය්‍ය ශිල්පින්,ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යය.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Fashion / Beauty
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777772364

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads