රුපලාවන්‍ය පාඨමාලා

For sale by Salon Styleup Hair & Beauty Academy MEMBER15 Sep 12:34 amWattala, Gampaha

Rs 50,000

Salon Styleup Hair & Beauty Academy -ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන ජාත්‍යන්තරය පිළිගත් රුපලාවන්‍ය පාඨමාලා ඉගෙන ගැනීමට ඔබත් අදම එක්වන්න.

NVQ - Diploma Classes
IVQ - Higher Diploma Classes - City & Guilds

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0777492979
  • 0719411092
  • 0112079745

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad