රතු ලුණුමිදෙල්ල - Lunumidella

For sale by gayan27 Oct 11:05 amMaharagama, Colombo

Rs 110

රතු ලුණුමිදෙල්ල සිවිලින් ලෑලි
කලවම් කර නැත
ව . අ . - රුපියල් 110


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0777641447
  • 0719353691

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads