රථ වාහන පුහුණුව නිවසටම පැමිණ

For sale by Shanaka Fernando 5 Oct 1:53 pmKadawatha, Gampaha

Rs 1,600

ඔටෝ/ මැනුවල් රථවාහන පුහුණුව ප්‍රවීන ආචාර්ය වරයෙක් විසින් නිවසටම පැමිණ උගන්වනු ලැබේ. නවීන ඇල්ටෝ රථයකිනි.

One Hour Class - 1600/-
Full Course 16000/- ( 12 Classes )

Please call for more information


Report this ad

Contact

  • 0773396172

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads