රස උඩු වලලු

For sale by Damitha Jayasekara29 Oct 12:30 pmMawanella, Kegalle

Rs 25

ඉතා පිරිසිඩු මෙන්ම ප්‍ර්නිත උන්ඩු වලලු ඔබට පහසු මිලට අපෙන් මිලදී ගත හැකි ය.


Food type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0768612987

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad