රොට්වයලර් බලු පැටවුන් විකිණීමට .

For sale by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER10 Nov 12:25 pmKadawatha, Gampaha

Rs 25,000

Negotiable


රොට්වයලර් වර්ගයේ බලු පැටවුන් විකිණීමට .


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0770432401

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad