රොටිවයලටි

For sale by malith28 Nov 4:20 pmKuliyapitiya, Kurunegala

Rs 31,000

One fenale doge
පනු බෙහෙත් ලබාදි ඇත
පලමු එන්නතද දි ඇත
හොදින් වැඩි ඇත
මාස 2 යි


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0776396559

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad