රෝස පැල තොග මිලට උවමනාය.

For sale by newstore 4 Nov 10:05 amWelimada, Badulla

Rs 10

Negotiable


වැලිමඩ , බලන්ගොඩ ප්‍රදේශ වලින් රෝස පැල තොග මිලට ලබා ගැනීමට උවමනාය.


Report this ad

Contact

  • 0721487101

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad