රන් භාණ්ඩ ඉහළ මිලකට මිළදි ගනු ලෑබේ.

For sale by Sell fast | Rikillagaskada | Janatha en 23 Nov 9:32 amNuwara Eliya, Nuwara Eliya


උකස් කර ඇති නැති රන් භාණ්ඩ බේරා ඉහළ මිලකට මිළදි ගනු ලෑබේ.
ඔබ විසින් උකස් කර ඇති රන් භාණ්ඩ සින්න වීමට නොදී බේරා අද පවතින මිලට මිලදී ගනු ලැබේ.
භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම උකස් කල ආයතන වලට පැමිණ පමණක් සිදු කෙරේ.
පුරා විශ්වාසනීය සේවය.

රු ලක්ශ 5ක් දක්වා උපරිමයකට යටත්ව රන් භාණ්ඩ බේරා මිලට ගනු ලැබේ.

Gold redeem service.
We are a trusted reputed company which buy gold for reasonable price.

Feel free to contact us any time.

===============================================
* * * අන්තර්ජාල දැන්වීමිකරණයේ බලයලත් දැන්වීම් නියෝජිතයන් අතර මේ වන විට ඉතා ඉහල මට්ටමක සිටින අප මේ තුලින් ඉතා උසස් කීර්තිනාමයක් දිනා සිටින ආයතනයකි. එබැවින් අප හරහා ඔබගේ අන්තර්ජාල දැන්වීම ඉතා කාර්යක්ෂමව හා ඉක්මනින් පළ කරවා ගැනීමේදී දකුණු පස ඉහල කෙලවරේ ඇති Sell Fast / Janathaenterprisessellfast එක මත click කර අපගේ දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් අප හා ඔබට ඉතා ඉක්මනින් සම්බන්ධ විය හැක *****

THANK YOU


Service type:
Financial / Legal
Report this ad

Contact

  • 0770178172

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad